Μυοκτονίες

Τα  τρωκτικά θεωρούνται από τα πιο επικίνδυνα παράσιτα  λόγω των σοβαρών υγειονομικών κινδύνων που εγκυμονούν αλλά και των υλικών φθορών που μπορούν να προκαλέσουν  σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Οποιαδήποτε μέθοδος μυοκτονίας εφαρμοστεί θα πρέπει να βασίζεται στα εξής βήματα:

myoktonies1

  • Επιθεώρηση του χώρου – εντοπισμός εισόδου & πιθανής αναπαραγωγής των » εισβολέων»
  • Λήψη αναγκαίων μέτρων που θα αποκλείουν – μειώνουν τον κίνδυνο επαναπροσβολής όπου είναι εφικτό
  • Αναγνώριση του είδους των παρασίτων, της έκτασης της προσβολής και των ιδιαιτεροτήτων του χώρου
  • Επιλογή μεθόδου καταστολής- συλλογή και αξιολόγηση ευρημάτων

Χημική μέθοδος:

Για την συνεχή  και  μακροχρόνια  προστασία επαναπροσβολής  από τρωκτικά, τις περισσότερες φορές δεν αρκεί μία εφ’άπαξ εφαρμογή μυοκτονίας. Ειδικά για χώρους υγειονομικής σημασίας απαιτείται να υπάρχει ένας μόνιμος προστατευτικός κλοιός που θα αποτρέπει την είσοδο και εγκατάσταση των παρασίτων.

Ο κλοιός αυτός απαρτίζεται από ένα δίκτυο δολωματικών σταθμών που λειτουργούν σαν »ταίστρες» για τα ποντίκια. Περιέχουν ειδικό  βιοκτόνο σκεύασμα νέας γεννιάς κατάλληλα προστατευμένο ώστε να αποτρέπεται η οποιαδήποτε επαφή του με οργανισμό μη-στόχο.Το βιοκτόνο σκεύασμα εφ΄όσον καταναλωθεί επιφέρει τον θάνατο του τρωκτικού εντός μερικών ημερών.

Ανά τακτά διαστήματα οι δολωματικοί σταθμοί επιθεωρούνται για την κατανάλωση ή μη των δολωμάτων. Από την επιθεώρηση προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για την παρουσία τρωκτικών, το μέγεθος της προσβολής, ακόμη και το είδος του τρωκτικού που εντοπίστηκε  στον εκάστοτε χώρο. Κατόπιν συντάσσεται αρχείο πληροφοριών που εξυπηρετεί την αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα  της μεθόδου μυοκτονίας που ακολουθήθηκε.

myoktonies2Μηχανική μέθοδος:

Σε ευαίσθητους χώρους υγειονομικής σημασίας όπως π.χ. οι  κουζίνες εστιατορίων, καθώς δεν επιτρέπεται η παρουσία των παραπάνω βιοκτόνων σκευασμάτων, τοποθετούνται παγίδες πολλαπλών συλλήψεων με κολλώδη επιφάνεια.

 

Αξίζει να σημειωθεί πως παράγοντες που ευνοούν την είσοδο και εγκατάσταση μιας αποικίας τρωκτικών και εξακολουθούν να υπάρχουν , όπως οπές, ανοίγματα, κενά στις ψευδοροφές, και γενικότερα άσχημες υγειονομικές συνθήκες ,εάν δεν εξαλειφθούν δημιουργούν ένα μόνιμο κίνδυνο προσέλκυσης των τρωκτικών και καθιστούν οποιοδήποτε σχέδιο μυοκτονίας αναποτελεσματικό.